Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 02

Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 02
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 03
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 04

Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 02
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 03
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 04

Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 02

Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 02

Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 02
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 03
Diya Aur Baati Hum 2nd January 2012 – Part 04