Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 01
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 02

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 01
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 02

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 01
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 02
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 03
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 04

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 01
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 02

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 01
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 02

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 01
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 02
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 03
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 04

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 01
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 02
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 03
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 04

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 01
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th February 2013 – Part 02