Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 02

Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 02

Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 02
Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 03
Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 04

Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 02

Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 02

Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 02
Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 03
Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 04

Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 02
Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Part 03

Diya Aur Baati Hum 2nd April 2013 – Single Part