Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 02

Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 02

Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 02
Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 03
Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 04


Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 02

Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 02

Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 01
Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 02
Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 03
Diya Aur Baati Hum 14th February 2014 – Part 04